Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22/03/2021.

 

Art. 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met ADMORE SERVICES BV. Door het sluiten van een Overeenkomst aanvaardt de Klant de algemene voorwaarden van ADMORE SERVICES BV en geeft hij aan deze te kennen.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de Klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien ADMORE SERVICES BV deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.

Art. 2: Diensten

ADMORE SERVICES BV zal de Diensten leveren in overeenstemming met de bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst of Bestelling en met alle nodige zorgvuldigheid, vaardigheden, expertise en kennis van de dienstverlener in hetzelfde domein kunnen worden verwacht en rekening houdend met de hoogste industrienormen. De verbintenissen van ADMORE SERVICES BV uit hoofde van deze Overeenkomst zijn middelenverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De Klant zal op verzoek van ADMORE SERVICES BV de nodige informatie, medewerking, faciliteiten of infrastructuur verstrekken.

ADMORE SERVICES BV garandeert dat de Consultants opgeleid zijn en over de nodige vaardigheden en ervaring beschikken om de Diensten uit te voeren.

ADMORE SERVICES BV zal alle redelijke inspanningen leveren om de continuïteit van de Diensten verzekeren.

De Diensten worden geacht te zijn aanvaard bij de levering ervan aan de Klant, tenzij de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk zijn opmerkingen laat gelden.

Art. 3: Duur van de hoofdovereenkomst (“de Overeenkomst”) tussen Partijen

De Overeenkomst treedt in werking na de ondertekening van de overeenkomst door beide Partijen of na ontvangst van de bestelbon door ADMORE SERVICES BV en zal haar volledige uitwerking behouden voor onbepaalde tijd.

Art. 4: Relaties tussen partijen

ADMORE SERVICES BV is volledig vrij en onafhankelijk in de uitvoering van de Overeenkomst. Er is geen hiërarchische relatie tussen ADMORE SERVICES BV en de Klant of de Klant en de Consultant.

Al naargelang hetgeen Partijen onderling afspreken, zal ADMORE SERVICES BV haar verbintenissen uitvoeren hetzij op haar eigen kantoor, hetzij op de locatie die de Klant daartoe voorziet.

Art. 5: Vergoedingen

De Diensten zullen worden uitgevoerd in regie volgens een uurtarief of dagtarief, zoals de Overeenkomst zal bepalen.

De vergoeding is exclusief BTW en exclusief de door ADMORE SERVICES BV voorgeschoten kosten, noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten, voor zover zij door ADMORE SERVICES BV worden aangetoond middels de voorlegging van betaalbewijzen (facturen, kostennota’s…) en exclusief een kilometervergoeding voor verplaatsingen in het kader van de Diensten van ADMORE SERVICES BV

ADMORE SERVICES BV heeft het recht om de vergoedingen jaarlijks te indexeren.

Art. 6: Facturatie en betaling

De Diensten in regie zullen maandelijks worden gefactureerd bij het begin van elke maand voor de vorige maand.

Facturen zijn betaalbaar op de zetel van ADMORE SERVICES BV, tegen de op de factuur vermelde vervaldatum en bij gebreke daaraan binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur door de Klant.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar verschuldigd en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van volledige betaling, onverminderd de andere rechten die ADMORE SERVICES BV kan doen gelden. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR.

ADMORE SERVICES BV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen na eenvoudige kennisgeving per e- mail, zodra de Klant haar factu(u)r(en) niet binnen de vooropgestelde termijn voldoet.

Elke klacht over de gefactureerde Diensten, van welke aard ook, dient de Klant aan ADMORE SERVICES BV te richten binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest conform dit artikel wordt de factuur definitief als onbetwist beschouwd.

Art. 7: Vertrouwelijkheid

De Klant zal alle informatie die ze ontvangt met betrekking tot de andere Partij, haar technische en operationele structuur, haar producten en diensten, haar financiële informatie, haar persoonsgegevens, haar intellectuele eigendom en de resultaten van de Diensten vertrouwelijk houden.

Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht na de beëindiging van de Overeenkomst gedurende een periode van 10 jaar.

Art. 8: Gegevensbescherming

De Klant moet te allen tijde haar verplichtingen krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving naleven met betrekking tot alle persoonsgegevens die krachtens de Overeenkomst worden verwerkt met betrekking tot de Diensten. Voor zover ADMORE SERVICES BV in de hoedanigheid van verwerker persoonsgegevens zou verwerken in naam van de Klant, blijft de Klant in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het bepalen van het doel en de middelen van de verwerking en zal ADMORE SERVICES BV alle redelijke instructies die de Klant in verband daarmee heeft verstrekt, naleven.

Art. 9: Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen van ADMORE SERVICES BV middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is ADMORE SERVICES BV slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten kan ADMORE SERVICES BV niet aansprakelijk zijn.

Voor zover ADMORE SERVICES BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat werd gefactureerd aan de Klant.

In geval van Overmacht worden de verplichtingen van ADMORE SERVICES BV onder deze Overeenkomst opgeschort. ADMORE SERVICES BV is nooit aansprakelijk voor enige hieruit – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende schade.

Art. 10: Overmacht

ADMORE SERVICES BV kan niet gehouden worden haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen indien dit door Overmacht wordt verhinderd.

Art. 11: Geschillen

De Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en beheerst door het Belgische recht.

Indien de Partijen een voorkomend geschil niet minnelijk kunnen regelen, zullen de rechtbanken van Dendermonde uitsluitend bevoegd zijn om het geschil te beslechten.

Admore maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologieën om uw surfervaring te verbeteren. Door verder te surfen op deze website geeft u aan hiermee akkoord te gaan.